01-300 16 11 tajnistvo@szslj.si

VPIS

OBVESTILO O VPISU V PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN BOLNIČAR-NEGOVALEC

Vabljeni k vpisu!

Zaradi hitrejšega poteka vpisa in lažje organizacije dela vas prosimo, da vpisno dokumentacijo za vpis v programa Zdravstvena nega in Bolničar-negovalec oddate čim prej (lahko že od meseca maja dalje), oz. do 10. 8. 2023, da se dogovorimo za termin osebnega razgovora z organizatorico izobraževanja odraslih. V kolikor boste na šolo poslali vpisno dokumentacijo med 10. 7. in 15. 8., vam sporočamo, da vas bomo k evidenčnemu vpisu povabili takoj po 15. 8. Med tem časom pa smo dosegljivi preko e-pošte. Sam izobraževalni proces se začne v začetku meseca oktobra.

OPIS ŠOLE

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je šola s tradicijo in je usmerjena v prihodnost, ker imamo  strokovno odlično usposobljene učitelje, organizirana predavanja, kvaliteten praktični pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcu, odlično opremljene strokovne učilnice, udeležencem nudimo osebno svetovanje, konzultacije, …

Smo ena izmed vodilnih javno-izobraževalnih institucij, ki javno-veljavni program Zdravstvene nege in Bolničarja-negovalca izvaja tudi na ravni izrednega izobraževanja odraslih.

Zakaj se vpisati v izobraževanje odraslih na naši šoli?

 • strokovno usposobljeni učitelji
 • sodobna oprema strokovnih učilnic
 • izvedba predavanj na daljavo
 • uspešnost na poklicni maturi (zlati maturanti so tudi med odraslimi) in zaključnem izpitu
 • praktično izobraževanje poteka v različnih kliničnih okoljih, kjer si lahko udeleženci pridobijo raznolika znanja in veščine
 • osebno svetovanje, možnost tutorstva in drugih oblik učne pomoči udeležencem, tudi tujcem
 • možnost izposoje gradiv v šolskih knjižnici
 • dostop do spletne učilnice, kjer se prav tako nahajajo učna gradiva
 • vpisani udeleženci imajo možnost vključitve v različne neformalne oblike, ki potekajo na šoli (kot so delavnice, predavanja, posveti, …)

OGLEJTE SI PREDSTAVITVENI FILM NAŠE ŠOLE!

VABILO K VPISU V FORMALNE PROGRAME

Vabimo k vpisu v programe formalnega izobraževanja za odrasle (prekvalifikacija v programa zdravstvena nega in bolničar-negovalec) ter v poklicno-tehniško izobraževanje 3+2.

Po prejetju vaše vpisne dokumentacije na naslov naše šole (Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana) vas bomo povabili (po telefonu) k evidenčnemu vpisu, ki bo potekal od meseca maja dalje.

Vpisna dokumentacija v izredno izobraževanje obsega naslednje dokumente:

1. izpolnjen Obrazec »Prijava za vpis na srednjo zdravstveno šolo Ljubljana«,
2. fotokopijo dokazila zadnjega letnika končane osnovne šole,
3. fotokopije spričeval zadnjih letnikov šole, tj. 1., 2., 3., 4. letnika srednje šole
4. fotokopijo Obvestila o uspehu pri splošni oz. poklicni maturi, oz. pri zaključnem izpitu,
5. fotokopijo Spričevala o uspehu pri splošni oz. poklicni maturi, oz. pri zaključnem izpitu,
6. fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
7. fotokopija potrdila o davčni številki,
8. fotokopijo poročnega lista (v kolikor gre za spremembo priimka),
9. fotokopijo osebne izkaznice,
10. eno sliko; na hrbtni strani slike s tiskanimi črkami napišite ime in priimek,
11. fotokopijo dokazila o cepljenju proti hepatitisu B, ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) ter davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DI TE PER),
12. v kolikor ste zaposleni v zdravstveni ali socialni ustanovi oz. društvu, instituciji, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, priložite še potrdilo delodajalca z opisom del in nalog za delno priznavanje praktičnega izobraževanja.

Zaradi hitrejšega poteka vpisa in lažje organizacije dela vas prosimo, da vpisno dokumentacijo oddate čim prej (lahko že od meseca maja dalje), oz. do 10. 8. 2023, da se dogovorimo tudi za termin osebnega razgovora z organizatorico izobraževanja odraslih. V kolikor boste na šolo poslali vpisno dokumentacijo med 10. 7. in 15. 8., vam sporočamo, da vas bomo k evidenčnemu vpisu povabili takoj po 15. 8. Med tem časom pa smo dosegljivi preko e-pošte. Sam izobraževalni proces se začne v začetku meseca oktobra.

Vpis tistih udeležencev, ki so v obliki samoizobraževanja že bili, ali so že vpisani na naši šoli, bo potekal po 20. avgustu 2023.

*****

SPODAJ SI PREBERITE OPIS NAŠIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV (ZDRAVSTVENA NEGA, BOLNIČAR-NEGOVALEC), LAHKO PA SI OGLEDATE TUDI VIDEO PREZENTACIJO LE-TEH!

*****

OPIS PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v izrednem izobraževanju  izvajamo program za pridobitev strokovne izobrazbe TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE /TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE  (srednje strokovno oz. poklicno-tehniško izobraževanje) z možnostjo prekvalifikacije.

V program Zdravstvene nege se lahko vpišejo:

1. Kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim strokovnim ali gimnazijskim programom (trajanje: 2 šolski leti izobraževanja).

2.  Kandidati s pridobljenim poklicem bolničar-negovalec; vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 3+ 2 (ZN PTI 3+2) (trajanje: 2 šolski leti izobraževanja).

DELO IN NALOGE TEHNIKA/CE ZDRAVSTVENE NEGE

V programu zdravstvena nega se kandidati usposobijo za delo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialnovarstvenih ustanovah, reševalnih postajah, zdraviliščih in za nego na domu. Delo tehnika zdravstvene nege zajema opazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta, pomoč pri zadovoljevanju življenjskih aktivnosti (merjenje vitalnih funkcij, osebna higiena, hranjenje, izločanje, urejanje ležišča idr.), opravljanje nalog po naročilu diplomirane medicinske sestre in zdravnika, sodelovanje z ostalimi člani zdravstveno negovalnega tima ter s pacientovimi svojci, poročanje odgovornim v negovalnem timu in vodenje dokumentacije.

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje poteka v sodobno opremljenih učilnicah od oktobra do junija povprečno tri-krat tedensko v popoldanskem času (okvirno od 15.00 do 19.00 ure). Predavanja lahko potekajo tudi na daljavo, preko ZOOM aplikacije. Obiskovanje predavanj ni obvezno, vendar je priporočljivo. Praktični pouk zdravstvene nege poteka v specialnih učilnicah, vodeni praktični pouk v kliničnih okoljih, prav tako praktično usposabljanje. Praktične oblike izobraževanja so obvezne.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Za vpis v višji letnik ni pogojev, kar pomeni, da se udeleženci lahko vpišejo v višji letnik tudi, če nimajo zaključenih ocen iz nižjega letnika. Zaradi udeležbe na praktičnem pouku v kliničnih okoljih v višjem letniku pa mora imeti udeleženec zaključene strokovne predmete oz. module.

ŠOLNINA

Cena šolnine v oddelku prekvalifikacije je 1.490, 00 EUR/LETNIK, plačljivo v 5 obrokih.

Cena šolnine v oddelku poklicnega-tehniškega izobraževanja je 1.490,00 EUR/LETNIK, plačljivo v 5 obrokih.

Možno je plačilo šolnine v enkratnem znesku, tedaj znaša 1.440 EUR. V ceno šolnine so všteta predavanja, praktični pouk, dva izpitna roka, konzultacije, obveščanja, gradiva.

V kolikor gre za priznavanje strokovnih predmetov iz predhodnega šolanja udeleženca, se od šolnine odšteje cena posameznega predmeta.

PREDAVANJA IN IZPITI

Se pričnejo predvidoma  oktobra  in trajajo predvidoma do 30. 6. v tekočem šolskem letu. Predavanja se pričnejo ob 15:00 uri, lahko potekajo na daljavo. Izpitno ocenjevanje znanja je lahko pisno, ustno, praktično. Prvi in drugi izpitni rok sta vključena v ceno šolnine, v kolikor kandidat ni uspešen oz. ne pristopi k rednim razpisanim 1. in 2. izpitnim rokom, je potrebno vse nadaljnje izpitne roke izvajati  v okviru oddelka za samoizobraževanje ter so plačljivi po ceniku.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje za poklic (prekvalifikacija) tehnika/ce zdravstvene nege zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo izvajate iz štirih predmetov: slovenščina, zdravstvena nega, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom. Slovenščina, matematika ali tuj jezik se vam lahko prizna iz predhodne izobrazbe.

Udeleženci, ki se vpisujejo v poklicno-tehniško izobraževanje pa opravljajo maturo iz 4-ih predmetov: slovenščina, zdravstvena nega, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom.

KAM PO ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA

 • Po končanem študiju lahko diplomant nadaljuje šolanje na visoko strokovnih študijskih programih kot npr. zdravstvena nega, z dodatnim izpitom oz. maturitetnim tečajem pa tudi na univerzitetnih programih.
 • Zaposlitev (v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, specialnih zdravstveno-varstvenih zavodih, v domovih starejših občanov, …).

PREDMETNIKI

(Št. učnih ur za posamezen predmet se lahko v posameznem šolskem letu spremeni).

Predmetnik prekvalifikacije v TZN (tehnik/ca zdravstvene nege)

Predmetnik poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI 3+2)

Vse ostale informacije najdete v naši publikaciji, ki jo dobite ob vpisu.

*****

OPIS PROGRAMA BOLNIČAR-NEGOVALEC

V program Bolničar-negovalec se lahko vpišejo:

 1. Kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim poklicnim, strokovnim ali splošnim izobraževanjem (prekvalifikacija). Trajanje šolanja: od enega leta do leta in pol (odvisno od predhodnega izobraževanja).
 2. Kandidati z zaključenim osnovnošolskim programom (vpis v posamezen letnik programa, tj. 1., 2. 3. letnik).

Splošno izobraževalni predmeti so lahko priznani na podlagi javno veljavne listine oziroma spričevala v skladu z zakonodajo iz predhodnega izobraževanja.

DELO BOLNIČARJA-NEGOVALCA

Delo bolničarja-negovalca obsega:

 • Pomoč pri dnevnih življenjskih aktivnostih
 • Opazovanje oskrbovanca
 • Vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje
 • Prva pomoč
 • Oskrba s perilom, obleko
 • Pomoč pri uporabi in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov
 • Gospodinjska opravila
 • Poročanje negovalnemu timu …

Možnost za zaposlitev pa je v domovih starejših občanov, v drugih varstvenih ustanovah, v negi na domu, …

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

V kolikor je vpisanih udeležencev dovolj za izvedbo programa, program poteka v kombinaciji s konzultacijami in organiziranim izobraževanjem.

Izobraževanje (predavanja) se prične predvidoma  oktobra  in traja predvidoma do meseca maja v tekočem šolskem letu. Predavanja se pričnejo ob 15:00 uri, lahko potekajo na daljavo. Izpitno ocenjevanje znanja je lahko pisno, ustno, praktično. Prvi in drugi  izpitni rok sta vključena v ceno šolnine, v kolikor kandidat ni uspešen oz. ne pristopi k rednim razpisanim 1. in 2. izpitnim rokom, je potrebno vse nadaljnje izpitne roke izvajati  v okviru oddelka za samoizobraževanje ter so plačljivi po ceniku.

Obiskovanje predavanj ni obvezno, vendar je priporočljivo. Praktični pouk zdravstvene nege poteka v specialnih učilnicah, vodeni praktični pouk v kliničnih okoljih, prav tako praktično usposabljanje. Praktične oblike izobraževanja so obvezne.

ŠOLNINA

Cena prekvalifikacija v program Bolničar-negovalec znaša 1.490,00 €. Plačilo je možno na 5 obrokov; možno je plačilo v enkratnem znesku (1.440,00 EUR).

Vpis v posamezen letnik v programu bolničar-negovalec znaša 462 EUR za 1. letnik, 714 EUR za 2. letnik in 924 EUR za 3. letnik.

V kolikor gre za priznavanje strokovnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil v predhodnem šolanju, se od šolnine odšteje cena posameznega predmeta.

V ceno šolnine so všteta predavanja, praktični pouk, dva izpitna roka, konzultacije, obveščanja, gradiva itd.

V kolikor nek zdrav./soc./var. zavod napoti okvirno vsaj 10 zaposlenih v izobraževanje bolničar-negovalec, pri šolnini nudimo 10% popusta.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Udeleženci izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitom (slovenski jezik, storitev in zagovor). V primeru vpisa v prekvalifikacijo (že opravljen zaključni izpit v predhodnem izobraževanju), opravljajo zgolj predmet storitev in zagovor.

KAM PO ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA?

 • Zaposlitev.
 • Vpis v poklicno-tehniško izobraževanje (PTI 3+2), program Zdravstvena nega (naziv: Tehnik/ca zdravstvene nege).

PREDMETNIK

(Št. učnih ur za posamezen predmet se lahko v posameznem šolskem letu spremeni).

Predmetnik programa bolničar-negovalec

*****

KONTAKTI ZA VPIS

dr. Andreja Prebil, organizatorica izrednega izobraževanja

E-pošta: andreja.prebil@guest.arnes.si

Tel.: 01 300 16 28

Pisarna: 337, 3. nadstropje

ga. Eva Maslo, tajnica izobraževanja odraslih, referat

E-pošta: eva.maslo@guest.arnes.si

Tel.: 01 300 16 18

Pisarna: 322, 3. nadstropje

(Skupno 27.193 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost