01-300 16 11 tajnistvo@szslj.si

PROJEKTI

PROJEKTI

PROJEKT MUNERA 3 (2018-2022)

Spletna stran projekta: http://www.munera3.si/o-projektu/

“Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.”

https://www.eu-skladi.si/

Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 300 16 28
Fax: +386 1 300 16 50
E-pošta: szslj@guest.arnes.si

A. PROGRAMI NA RAVNI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA – PREKVALIFIKACIJA V PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE

V okviru projekta Munera 3 se lahko v prekvalifikacijo v program zdravstvene nege vpišejo zaposleni kandidati, ki imajo zaključeno srednjo strokovno šolo s poklicno maturo.

Več informacij za vpis v program Munera 3 je na zavihku szslj/odrasli/vpis. Kontakt: elizabeta.pikovnik@guest.arnes.si

B. PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

 • USPOSABLJANJE ZA NEGO NOG:

Namen programa je usposobiti zaposlene na področju nege nog, in sicer z namenom usvojiti in pridobiti znanja in veščine, ki jih bodo lahko kasneje in deloma uporabili pri pridobivanju certifikata NPK pediker/pedikerka.

Podrobnejšo predstavitev usposabljanja pa lahko najdete tukaj.

 • USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA NEGO IN OSKRBO Z UKREPI PRVE POMOČI:

Namen programa je usposobiti zaposlene v socialno varstvenih zavodih, ki del delovnega časa delujejo tudi na področju nege in oskrbe, a za to nimajo ustrezne izobrazbe (npr. bolniški strežnik). Pridobili si bodo znanje in veščine iz nege in oskrbe ter prve pomoči. Podrobnejšo predstavitev programa pa lahko najdete tukaj.

 • PROGRAM PALIATIVNE VEŠČINE V NEGI IN OSKRBI:

Cilj programa je dvig specifičnih kompetenc, ki jih zaposleni v zdravstveno-varstvenih in socialno-varstvenih institucijah zaradi narave dela (z umirajočimi in hudo bolnimi bolniki) potrebujejo pri svojem delu ter njihov osebni in strokovni razvoj, ki bo spodbujen tudi z nemedicinskim vidikom oskrbe umirajočega ali hudo bolnega bolnika (tj. duhovna oskrba bolnika, proces žalovanja, pomen tradicije, obredja in navad v času umiranja, komuniciranje z umirajočim bolnikom itd.).

Lokacije izvedbe programa:

 • ves program se lahko, na željo posamezne zdravstvene institucije, izvede za zaposlene na sami lokaciji institucije, v kolikor je z njene strani od cca 15 do 20 prijavljenih udeležencev. V zvezi s tem nas kontaktirajte na andreja.prebil@guest.arnes.si, ali na telefonski št. 01/ 300 16 28.
 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana (v primeru posameznih prijav).

Podrobnejši opis programa najdete tukaj.

Fotografije – izvedba programa v Domu Tisje.

 • POKLICNE AKTIVNOSTI TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE IN BOLNIČARJA-NEGOVALCA 1. DEL

V programu udeleženci ozavestijo način izobraževalnega sistema v RS, razvojne značilnosti mladostnika, vloga mentorja za učinkovito učenje in pridobivanje veščin v okviru poklicnih kompetenc tehnika zdravstvene nege in poklicnih kompetenc bolničarja negovalca. Praktični del vključuje predstavitve aktivnosti zdravstvene nege in nege in oskrbe pri:

– izbiri in pravilni uporabi osebne varovalne opreme,
– enteralnem in parenteralnem načinu hranjenja,
– aplikaciji zdravil,
– osebni higieni s poudarkom na anogenitalni negi in higieni ustne votline,
– aplikaciji s.c, in i.m. injekcije,
– izločanju in odvajanju,
– uporabi informacijske – komunikacijske tehnologije na področju ZN.

Teoretični del programa obsega vsebine na področju izobraževalnega sistema v RS, razvojnih značilnosti mladostnikov, vloge mentorjev, delo z dijaki s posebnimi potrebami itd.

Z navedenimi vsebinami zdravstveno-negovalno osebje domovih za starejše, zdravstvenih zavodih ter v socialno-varstvenih zavodih pridobijo znanja o različnih didaktičnih pristopih pri izvajanju aktivnosti zdravstvene nege. Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje domovih za starejše, zdravstvenih zavodih ter v socialno-varstvenih zavodih, ki pri svojem poklicnem delu spremljajo osebe vključene v program pripravništva za pridobitev poklica tehnik zdravstvene nege in bolničar negovalec. Program obsega 17 kontaktnih ur, 8 ur dela na daljavo in 25 ur praktičnega dela na delovnem mestu v kliničnem okolju.

 • POKLICNE AKTIVNOSTI TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE IN BOLNIČARJA-NEGOVALCA 2. DEL

V programu udeleženci ozavestijo znanja iz področja informacijske – komunikacijske varnosti podatkov, o vedenju novih generacij (˝y˝ ali milenijci) ter z senzoričnim gledališčem pridobijo izkušnjo se vživeti v pacienta, itd. Z navedenimi vsebinami zdravstveno-negovalno osebje domovih za starejše, zdravstvenih zavodih ter v socialno-varstvenih zavodih poglobijo znanja iz področja zdravstvene nege. Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje domovih za starejše, zdravstvenih zavodih ter v socialno-varstvenih zavodih, ki pri svojem poklicenem delu spremljajo osebe vključene v program pripravništva za pridobitev poklica tehnik zdravstvene nege in bolničar-negovalec.

Program se deli na naslednje module:

 1. Varnost in informatika;
 2. Vživimo se v pacienta (senzorično gledališče);
 3. Mladostnik, mentor in etične vrednote v sodobni družbi;
 4. Kako napisati dober članek, prispevek, …

Program vključuje 17 kontaktnih ur, 4 ure dela na daljavo, 4 ure samostojnega dela in 25 ur praktičnega dela na delovnem mestu v kliničnem okolju.

 • UPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME

Program obsega 50 ur. Le-te se v obsegu 25 kontaktnih ur delijo na teoretične in praktične vsebine.
Ostalih 25 ur udeleženci opravijo v obliki praktičnih vaj na delovnem mestu v zdravstvenem zavodu ali domovih za starejše ali socialno-varstvenem zavodu. Program tako obsega 9 kontaktnih ur, 16 ur dela na daljavo.
V programu udeleženci ozavestijo pomen izvajanja ukrepov za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom.
Teoretični in praktični del vključujeta področja zakonodaje v zvezi z organizacijo obvladovanja okužb v zdravstvu, medicine, mikrobiologije, imunologije, bolnišnične higiene, zdravstvene nege. Slušatelji pridobijo dodatna znanja in veščine s področja obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje in ostali zaposleni (gospodinje, strežnice, receptor, tehnično osebje, zaposleni v kuhinji, pralnici …) v socialno-varstvenem zavodu ali domovih za starejše ali zdravstvenem zavodu, ki potrebujejo znanja v zvezi z uporabo osebne varovalne opreme.

 • SKRB ZA ZDRAVJE NOG

V programu udeleženci ozavestijo pomen nege nog starostnika in oseb s posebnimi potrebami, spoznajo spremembe nog in se seznanijo s posebnostmi diabetične noge. Naučijo se opazovanja in prepoznavanja sprememb stopal kot so glivične spremembe na koži in nohtih, krajšanja nohtov, nege kože nog in ozavestijo pomen primerne obutve za zdravje nog.
Teoretični in praktični del vsebujeta področja anatomije in fiziologije nog, diabetologije, dermatologije, fizikalne rehabilitacijske medicine in zdravstvene nege. Slušatelji pridobijo dodatna znanja in veščine s področja nege nog starostnika in oseb s posebnimi potrebami. Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje socialno-varstvenih zavodih, domovih za starejše in zdravstvenih zavodih. Program obsega 15 kontaktnih ur, 10 ur dela na daljavo in 25 ur praktičnega dela na delovnem mestu.

 • STROKOVNA ANGLEŠČINA V ZDRAVSTVENI NEGI

V programu se slušatelji seznanijo s strokovno angleščino vezano na področje zdravstvene nege. Spoznajo besedišče vezano na različne poklice in oddelke v bolnici, delo medicinske sestre, F. Nightingale, spozna besedišče na temo komunikacije in sprejema bolnika v bolnico, izpolnjevanje kartoteke pacienta ter na podlagi dobljenih podatkov oblikuje poročilo pacienta, spozna in razume besedišče simptomov nujnih stanj (bolezni, poškodbe, šok), zna dajati navodila za postopke prve pomoči, razume besedišče na temo bolečine (stopnje bolečine; razume kako vprašati po bolečini in dajati navodila za lajšanje le-te), zna na podlagi vprašanj oceniti stanje pacienta (simptomi), spozna besedišče na temo zdrave prehrane in debelosti, na temo higiene v bolnici (zna opisati in dajati navodila za skrb za higieno), na temo spremljanja bolnikovega stanja, duševnega stanja, se seznani z besediščem na temo zdravil in alternativnih oblik zdravljenja. Program obsega 12 kontaktnih ur, 14 ur samostojnega dela in 24 ur dela na daljavo.

Ciljna skupina programa so zdravstveno-negovalno osebje socialno-varstvenih zavodih, domovih za starejše in zdravstvenih zavodih. Vsebine programa:

• Poklici in oddelki v bolnišnici
• Florence Nightingale
• Sprejem v bolnico in zdravstvena kartoteka
• Nesreče in prva pomoč
• Bolečina in simptomi
• Zdrava prehrana in debelost
• Higiena
• Nega duševnega bolnika
• Spremljanje bolnikovega stanja
• Zdravila
• Alternativne oblike zdravljenja

 • STROKOVNA NEMŠČINA V ZDRAVSTVENI NEGI

V programu se slušatelji seznanijo s strokovnim izrazoslovjem s področja zdravstvene nege, bolnišničnega okolja, pripomočkov in terapij. Slušatelji spoznajo različne specialne poklice v zdravstvu, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati v nemško govorečih deželah, da se lahko vpišejo v ustrezne izobraževalne programe in dobijo poklicne nazive.
Slušatelji igrajo dialoge med medicinsko sestro in pacientom v več različnih situacijah (bolniška soba, med opravljanjem nege, pri sprejemu bolnika, odvzemu krvi in urina za laboratorijske preiskave, merjenju temperature in krvnega tlaka …
Slušatelji se seznanijo z osnovnimi navodili za nudenje prve pomoči v nemškem jeziku, spoznajo poimenovanja za pogoste težave, poškodbe in bolezni. Poimenujejo oblike zdravil in preberejo navodila za neko pogosto zdravilo, pri čemer spoznajo pomembnejše izraze v zvezi s sestavo, indikacijami, doziranjem, hranjenjem in opozorili. Prevajajo pogoste latinske izraze v nemščino. Ciljna skupina programa je zdravstveno negovalni kader v zdravstveno-varstvenih in socialno-varstvenih institucijah, kjer je opažena želja po nadaljnjem jezikovnem izobraževanju za poklicne potrebe. Program obsega 12 kontaktnih ur, 24 ur dela na daljavo in 14 ur samostojnega dela.

Vsebine programa so:

1. Poklici v zdravstvu v deželah DACH; besedišče: lastnosti
2. Dialogi: v bolniški sobi, med opravljanjem nege, pri merjenju telesnih funkcij; gr.: velelnik, modalni glagoli
3. Prostori v bolnišnici; gr.: prislovna določila kraja
4. Tedenska razporeditev dela; gr.: prislovna določila časa
5. Sprejem novega bolnika; gr.: vprašalnice, vprašalni stavek
6. Zdravstvene težave, poškodbe, bolezni; besedišče: deli telesa, notranji organi, tkiva
7. Oblike zdravil, doziranje in aplikacija; besedišče: prevajanje latinskih izrazov v nemščino
8. Pogoste bolezni: nalezljive, starostniki, srčno-žilna obolenja, diabetes

 • PAKET ZDRAVSTVENO-RAZISKOVALNIH USPOSABLJANJ IN IZOBRAŽEVANJ

Program se ne izvaja več. Program je obsegal naslednje vsebine v obsegu 50-ih ur:

 • Tečaj metodologije raziskovanja in statistike z uporabo statističnega paketa (15 ur).
 • E- učenje (10 ur).
 • Kaj storim, ko je življenje na nitki (10 ur).
 • Nega nog (10 ur).
 • 5 ur samostojnega, domačega dela.

*****

Namen vseh programov usposabljanj in izpopolnjevanj je izboljšati poklicne kompetence zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, večja zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj.

Udeležba v vseh programih nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja je za zaposlene osebe BREZPLAČNA. Zaželena je 80% prisotnost v programih/usposabljanjih, saj je le-to pogoj za pridobitev potrdila.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 

Več o Evropskem socialnem skladu lahko preberete na povezavi https://www.eu-skladi.si/, več o projektu MUNERA 3 pa na povezavi http://www.munera3.si/.

Programi (prekvalifikacija, usposabljanja) projekta MUNERA 3 trajajo do leta 2022. 

NAČINI PRIJAVE V PROGRAME USPOSABLJANJA:

Prosimo, da za vsak posamezen program izpolnite prijavnico. Izpolnjeno Prijavnica nam lahko posredujete skenirano na e-naslov andreja.prebil@guest.arnes.si ali po pošti. Za dodatne informacije pa smo vam na voljo na telefonski številki 01/ 300 16 28 ali po e-mailu.

(Skupno 563 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost